Ochrona prywatności Państwa danych osobowych jest ważna dla firmy Tarkett. Niniejsza polityka prywatności ("Polityka prywatności") dostarczy Państwu informacji o sposobie, w jaki Tarkett korzysta z Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Niniejszy dokument należy odczytywać razem z Polityka plików cookies.

Administrator danych

Administratorem danych jest Tarkett Polska,francuska uproszczona spółka akcyjna z kapitałem wynoszącym 7.700.000 euro, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek [Miasto] pod numerem [numer rejestracyjny], z siedzibą pod adresem:
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
(zwany dalej "Tarkett").

Linki zewnętrzne

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje jedynie dane przetworzone przez Tarkett lub inne podmioty tej Grupy.

Tarkett nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, które możecie Państwo przekazać stronom trzecim nawet, jeśli linki do stron trzecich są podane na stronie firmy Tarkett.

Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych ani aplikacji stron trzecich dostępnych przez stronę internetową firmy Tarkett lub przez aplikację.

Pobieranie i użycie danych

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje dane pobrane zarówno przez internet, jak i offline, w tym dane osobowe, które możemy pobrać na wiele sposobów, na przykład przez strony internetowe, media społecznościowe, kontakty z klientami i wydarzenia (targi handlowe, itd.). Proszę zauważyć, że łączymy dane osobowe pobrane jedną metodą (np. przez stronę internetową) z danymi osobowymi pobranymi inną metodą (np. targi handlowe, spotkanie z klientem).

Tarkett pobiera i przetwarza każdą informację podaną przez naszą stronę internetową lub innymi sposobami, taką jak imię, nazwisko, adresy, adresy mailowe, numer telefonu , a w przypadku działania w kontekście zawodowym, nazwę Państwa firmy i Państwa stanowisko w firmie.

Gdy wymagane są dane osobowe, będziecie Państwo poinformowani, czy są to dane obowiązkowe, czy dobrowolne, za pomocą symbolu *.

Tarkett może przetwarzać Państwa dane osobowe w każdym z następujących celów (cel może różnić się, zależnie od sytuacji):

  • Wsparcie klienta: Tarkett przetwarza Państwa dane osobowe, by zapewnić wsparcie klienta, w szczególności, aby odpowiedzieć na Państwa prośby.
  • W przypadku konkursów i innych promocji: za Państwa zgodą (zawsze, gdy jest to wymagane), Tarkett może przetwarzać Państwa dane osobowe, by skontaktować się z Państwem za pośrednictwem e-maila, wiadomości tekstowej, połączenia telefonicznego lub mailingu o usługach i produktach, które, naszym zdaniem, mogą Państwa zainteresować (komunikacja marketingowa; promocje; itd.).
  • Analiza statystyczna: Tarkett może przetwarzać Państwa dane osobowe dla przeprowadzenia analizy statystycznej (analiza marketingowa, ocena efektywności naszych kampanii, etc.)
  • W celach administracyjnych, w związku z bezpieczeństwem i dostępem do systemów, platform, bezpiecznych stron internetowych czy aplikacji firmy Tarkett,
  • W jakimkolwiek innym uzasadnionym celu biznesowym.

Ujawnianie/ przekazywanie Państwa danych osobowych

Tarkett może ujawnić Państwa dane osobowe każdemu podmiotowi w ramach Tarkett Group i, gdy będzie to niezbędne, podwykonawcom firmy Tarkett z lub spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), którzy przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu firmy Tarkett, do celów opisanych powyżej. Tarkett nie będzie sprzedawać, wypożyczać czy ujawniać Państwa danych osobowych innym stronom.

Tarkett może być zmuszony do ujawnienia Państwa danych osobowych, jeśli będzie zobowiązany do tego przez obowiązujące prawo czy regulacje prawne albo w odpowiedzi na żądanie sądu lub władz administracyjnych.

Bezpieczeństwo pobranych danych osobowych

Tarkett zobowiązuje się do zabezpieczenia i ochrony Państwa danych osobowych i utrzymuje odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne, by uniknąć nieprawidłowego lub przypadkowego ujawnienia, wykorzystania, dostępu, utraty, modyfikacji lub uszkodzenia Państwa danych osobowych.

Tarkett wdraża zabezpieczone systemy danych, zgodne ze standardami branżowymi. Tylko pracownicy firmy Tarkett lub jej podwykonawcy, którzy potrzebują dostępu do Państwa danych osobowych, by wykonać konkretne zadanie, w jednym z celów zdefiniowanych powyżej, będą mieli dostęp do Państwa danych osobowych. Ponadto, wszyscy pracownicy firmy Tarkett lub jej podwykonawcy są związani zobowiązaniem do zachowania poufności.

W przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane w kraju znajdującym się poza EOG, zastosowanie mają środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, takie jak:

  • Przekazanie Państwa danych osobowych do jakiegokolwiek podmiotu firmy Tarkett lub do podwykonawcy w kraju, który oferuje adekwatny poziom ochrony danych osobowych zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.
  • Przekazanie Państwa danych osobowych objęte standardowymi klauzulami kontraktowymi Komisji Europejskiej.

Okres przechowywania

Tarkett przechowa Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne, by osiągnąć cel, dla którego były one zgromadzone, w ramach granic podanych przez obowiązujące prawo i w zgodności z wymaganiami prawnymi, szczególnie z wymogami w zakresie księgowości.

Dostęp do Państwa danych osobowych

Tak, jak określa obowiązujące prawo, jesteście Państwo upoważnieni do żądania dostępu, sprostowania, usunięcia Państwa danych lub do odmowy przetwarzania Państwa danych, z uzasadnionych przyczyn, poprzez wysłanie e-maila na poufnoscdanych[@]tarkett.pl lub pocztą na:
Tarkett Poland
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
(zwany dalej "Tarkett").

Zgodnie z wymogami prawnymi, Państwa prośba powinna być podpisana i należy dołączyć fotokopię Państwa dokumentu tożsamości z Państwa podpisem . Należy również podać adres, na który ma być wysłana odpowiedź.